§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1. ”Intuitiv Kunst”
Stk. 2. Foreningens hjemsted - Høje Taastrup kommune

§ 2 Formål
Stk.1. ”Intuitiv Kunst” er en malergruppe hvor formålet er at mødes med spirituelt interesserede mennesker for at kunne fordybe sig og inspirere hinanden i arbejdet med at male. Udover at male vil der bl.a. være mulighed for at gå på kunstudstillinger sammen, samt at få relevante gæstelærere til at undervise i intuitiv maleteknik på maleraftener.

§ 3 Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, der har interesse i at deltage i intuitiv maling - ifølge foreningens formål.
Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer.
Medlemskabet er gyldigt, når der er betalt kontingent.
Stk. 3. Medlemmerne betaler det på generalforsamlingen fastsatte kontingent.

§ 4 Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i april måned én gang årligt. Formanden indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen sendes pr. e-mail til medlemmerne og der informeres på maleaftener inden.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent (og pr gang)
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Stk. 5. Valg af bestyrelse og revisor
1 formand er på valg hvert 2. år i lige år.
2 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 2. år i ulige år.
2 suppleanter er på valg hvert år.
1 revisor er på valg hvert år (uden for bestyrelsen eller en udenforstående).
Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
Stk. 7. Umiddelbart efter generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand og kasserer. Formanden vælges direkte (se ovenfor).
Stk. 8. Ingen kan smides ud uden at have talt sin sag på en generalforsamling. Dog undtaget medlemmer der undergraver eller går imod formålet med foreningen.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning til formanden eller hvis 1 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 28 dage efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes ved e-mail senest 14 dage før afholdelse. Sammen med indkaldelsen vedlægges dagsorden med de punkter, der ønskes behandlet.

§ 6 Bestyrelsen - foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 2 bestyrelsesmedlemmer, plus 2 suppleanter.
Suppleanterne har ingen stemmeret. Formand og bestyrelse vælges af generalforsamlingen for en 2 års periode, således at formand vælges i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes møde hvor bestyrelsen konstituerer sig selv.
Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 4. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne. Ved fravær indsættes en stedfortræder fra bestyrelsen. Indkaldelsen sker skriftlig med angivelse af dagsorden, mindst 2 gange årligt eller når formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom til formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 måneder efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Stk. 6. Der yders ikke vederlag for arbejdet i bestyrelsen.

§ 7 Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskabet.
Stk. 3. Foreningens regnskab og medlemsliste føres af kassereren.
Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 8 Tegningsregler og hæftelser
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.
Stk. 2. Bestyrelsen kan ved fuldmagt bemyndige et valgt bestyrelsesmedlem til at handle på vegne af foreningen ved bankforretninger. Herunder at foretage netbanktransaktioner. Bestyrelsen orienteres om eventuelle transaktioner på efterfølgende bestyrelsesmøde.
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

§ 9 Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslag fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling vedtægterne godkendes.

§ 10 Opløsning af foreningen "Intuitiv Kunst"
Stk. 1. Ved opløsning af foreningen ”Intuitiv Kunst” skal formuen gives til et almennyttigt formål i kommunen. Opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, og det godkendes af et flertal af generalforsamlingen.

§ 11 Datering
Godkendt af Høje Taastrup Kommune på folkeoplysningsudvalgets møde den 15.02.2017.

info@intuitivkunst-taastrup.dk